راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در گذر تاریخ و ادبیات (پاره دهم)