اعدام، مبارزه برای منع اعدام و اعدام نوجوانان در ایران