راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی بیستم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Av: Professor Ove Bring
نویسنده: پروفسور اوه برینگ
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی
17-12-07
خلاصه ی فصل پیشین
در مقاله ی پیشین به بررسی مختصرعلل انقلاب فرانسه، روابط بین الملل، رابطه فرانسه با آمریکا، شکست انقلاب و نیز نقطه نظرهای حقوق بشری به انقلاب فرانسه و نتایج آن پرداختم. نوشتم که هیچ انقلابی تا کنون موفق به نهادی کردن دموکراسی و حقوق بشر در جوامع خود نشده است. تغییر و تحولات انقلابی به ضد خود تبدیل شده و برخلاف اینکه گفته شده است که " قدری خونریزی می تواند درخت انقلاب را بارور کند " (توماس جفرسون) اما به باور من کشتار و خونریزی توانست نهال های انقلاب را خشک کند! بهر صورت در کشور 25 میلیونی فرانسه زمان انقلاب، حدود یک درصد بسیار کوچک؛ با در اختیار داشتن نیمی از مساحت خاک فرانسه، تمام قصرها و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که متشکل بودند از کارگران، کشاورزان و دهقانان، پیشه وران و کشیشان فقیر که تحت استثمار طبقه اشراف قرار داشتند.

پیشرطهای وقوع انقلاب!
نوشتم که در شرایط نامطلوب، اندیشه‌های آزادی خواهانه علیه استبداد شاه و اشرافیت، پیش زمینه ی انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، برابری و برادری فراهم آورد. اکثریت ستم دیدگان از شرایط موجود خشمگین بودند و بدیل مشخصی نیز برای حاکمیت نداشتند. پاره ائی معتقد بودند که  تغییر بنیادی و گذر از نظام طبقاتی و تحقیر آمیز سلطنتی در فرانسه از طریق عادی و صلح آمیز ممکن نیست! با توجه به این استدلال عده‌ای از کنشگران سیاسی، وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران، پیشه وران، نمایندگان کارگران و نویسندگان که تحت تاثیر عقاید فلسفی عصر، به آگاهی سیاسی/طبقاتی و فرهنگی رسیده بودند، قیام و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با استبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند. با این جمع بست کوتاه به توضیح اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه می پردازم.
پروسه ی تدوین قانون اساسی و اعلامیه ی حقوق بشر
پس از طی مراحلی،‌ در 17 ژوئن 1789، مجلس نمایندگان طبقه سه، با اکثریت 490 رای در مقابل 90 رای، تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت دو روز بعد، 19 ژوئن مجلس روحانیون نیز به آن مجلس پیوست. روز 23 ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد اما، با مخالفت مجلس نمایندگان، مردم و تعدادی از روحانیون مواجه شد. نمایندگان اعلام داشتند که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هر گونه تعرض مصونند. با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در 27 ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در 9 ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان اعلام موجودیت نمود.
در 4 اوت این مجلس خود را تنها منشاء قانونی اعلام کرده و به نظام پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر/شهروندی فرانسه را بر عهده گرفت و در جلسات روزهای 4 و 11 اوت 1789، کمیسیون مخصوصی را مأمور تهیه طرح اعلامیه کرد. این طرح توسط این کمیته تهیه شد و در نهایت با اصلاحاتی، به عنوان متن پایه گذار حقوق بشر، در تاریخ 26 اوت 1789، به تصویب مجلس مؤسسان رسید.
با سقوط سلطنت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی، اولین قانون اساسی فرانسه در 3 سپتامبر 1791 به تصویب مجلس ملی رسید و در دیباچه این قانون، تضمین حقوق طبیعی افراد مورد توجه قرار گرفت. مدتی بعد، اعلامیه حقوق بشر صدر نشین قوانین اساسی فرانسه شد. این مدت کوتاه با قدرت گرفتن ناپلئون به پایان رسید. در قانون اساسی 24 ژوئن 1793، مواد 1 تا 35 اختصاص به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه دارد. مطابق با مقدمه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه اصول مندرج در اعلامیه، از ارزش قانون اساسی برخوردار است.
مبانی و منابع اعلامیه حقوق بشر فرانسه
همانطور که قبلن نیز نوشتم، مفاهیم مدون شده در اعلامیه از اصول فلسفی و سیاسی عصر روشنگری، چون فردگرایی، احترام به قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا، گرفته شده بود. توماس جفرسون یکی از نویسندگان اولیه اعلامیه استقلال آمریکا در سال 1776 در زمان انقلاب در فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با اعضای مجلس موسسان در خصوص اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه با گنشگران مکاتبه می‌کرد. تا جایی که بسیاری از موارد مندرج د راعلامیه حقوق بشر فرانسه از اعلامیه استقلال آمریکا اقتباس شده است. اعلامیه حقوق بشر فرانسه را می توان انعکاسی از آنچه تئوریهای حقوق طبیعی و سکولار نامیده می‌شود بحساب آورد و بزعم خیلی از پژوهشگران از دکترین های مذهبی برگرفته نشده است. علیرغم این توضیح، یادآوری این نکته ضروری است که پاره ائی از قوانین طبیعی از مفاد دین مسحیت الهام گرفته اند.
چهار چوب اعلامیه حقوق بشر،‌ موادی هستند که در آن حقوق فردی و جمعی برای تمام انسانها در نظر گرفته شده است. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق جهانی اعلام شده و در تمام زمانها و مکانها معتبر است. برای مثال انسان آزاد متولد می‌شود و در طول حیات، آزاد و از حقوق برابر برخوردار است اعلامیه مانند اعلامیه حقوق آمریکا بر اساس تئوری حقوق طبیعی مالکیت، آزادی وتاکید بر حق حیات افراد تدوین شده است. مطابق با این تئوری نقش دولت محدود به شناخت و تضمین این حقوق است. همچنین دولت باید توسط نمایندگان منتخب مردم اداره شود.
ضعف جدی حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر فرانسه این بود که، در زمان نوشتن احکامی بودند ایده آل، که امکان پیاده شدن بخش جدی از این احکام قابل تردید بود. مفاد اعلامیه در مقایسه با سیاست رئالیستی در غرب یا حتی فرانسه آن زمان غیر واقعی بوده وحقوقی اخلاقی/ آرمانی بودند که در آنها از فرد در برابر حکومت و در قالب حقوق بشری حمایت می‌شد. ضعف عمومی. از طرف دیگر اعلامیه با مخالفت مخالفان دمکراسی و حقوق فردی، که به عنوان  طرفداران آنارشی و خرابکاری شناخته می‌شدند و قدرت زیادی هم داشتند روبرو بود.
بخشهائی از اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه:
نوشتم که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ی فرانسه ی دوره ی لوئی شانزده را در آستانه ی فروپاشی قرار داده بود. برای رفع بحران و اتخاذ تصامیم لازم برای برون رفت از آن نمایندگان سه طبقه ی موجود/رسمی برای تشکیل مجلس موسسان دعوت شدند. نمایندگان مردم که به مجلس موسسان فرانسه فراخوانده شده بودند به این نتیجه رسیده و اعلام داشتند که:
"بی خردی و بی دانشی سیاستمداران در باره ی جایگاه مردم، فراموشی و نفرت از حقوق بشر تنها دلیل پیش آمدن حوادث ناگوارعمومی/اجتماعی بوده و منجر به سو استفاده ی حاکمیت از قدرت خود شده است. لذا این مجلس در صدد است که با تدوین کنوانسیون حقوق بشر؛ حق طبیعی مردم، آزادیهای طبیعی و مقدس انسانی را که می بایست در دسترس همگان قرار گیرد را تصویب کرده و همیشه پاسدار اجرای این حقوق و وظایف باشد. کارکرد قوه ی مقننه و قوه ی مجریه بر مبنای محتوای این اعلامیه باید توین و برنامه ریزی شود. هدف و مبنای کار همه ی موسسات دولتی باید رفاه شهروندان و رسیدگی به شکایات آنها باشد. بدین جهت مجمع عمومی نمایندگان مردم مقتضی می دارند که حقوق زیر شامل حال همه ی شهروندان قرار گیرد:
1. انسان آزاد بدنیا می آید و بایست آزاد زيست کند وازحيث حقوق با يکديگربرابر هستند. برتريهای اجتماعی جز بر پايه ی سودمندی عام استوار نميباشد. عمومی و جهانی بودن ماده ی اول در ماده ی بعدی ادامه پیدا می کند.
2. هدف همه ی احزاب و جمعیتهای سیاسی، حفظ حقوق طبیعی، ابدی و تملک ناپذیر بشر باید باشد. این حقوق عبارتند از: آزادی برای همه شهروندان، آزادی مالکیت و امنیت فردی. مقاومت در مقابل ستم از حقوق مسلم مردم است.
3. همه ی قدرت از مردم ناشی می شود/قدرت از آن مردم است، هيچ سازمان و هيچ فردی نمی تواند از قدرتهای اجتماعی و امنیتی استفاده کند اگر این قدرت صريحن ازمردم ناشی نشده باشد. در متن فرانسوی/فرانسه  بجای خلق از مفهوم ملت استفاده شده است.
اصل چهار به توضیح مرزهای آزادی و استقلال افراد و موسسات اجتماعی می پردازد. آزادی عبارتست ازتوانائی/امکان انجام دادن هرکاری که به ديگران زيان نرساند. بنابراين بند در استفاده و اجرای حقوق طبيعی بر هيچ يک شهروندی حد ومرزی نيست مگر حدودی که استفاده ازهمان حقوق را برای ساير اعضای جامعه تضمين کرده باشد. اين حدود و مرز را فقط قانون می ‌تواند تضمين کند. یادآوری این نکته مهم است که این محدودیتها امروز نیز عمل می کنند.
- قوانین نباید ازهيچ عمل سیاسی/اجتماعی جلوگيری کنند مگر ازاعمال/رفتاری که برای جامعه زيان بخش باشد. بدیگر بیان ازاقدام به جرای هيچ امری که قانون آنرامنع نکرده باشد نميتوان جلوگيری کرد وهيچ کس رانميتوان به انجام عملی که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت. قانون عبارت است از بيان اراده ی عموم. همه مردم کشور حق دارند شخصاً يا به وسيله نمايندگان خود درتدوين قانون همکاری کنند. اصلهای بعدی بدین ترتیب هستند:
- هيچ فردی را نميتوان بدون دلیل به جرمی متهم، بازداشت و يا زنداني کرد مگردرمواردی که قانون معين کرده و به طريقی که قانون مقرر داشته باشد. هر کس بنا به اراده ی شخصی، اجرای امری را از ديگری بخواهد يا ديگری را به انجام دادن امری برانگيزد يا ديگری را وادار به اجرای امر غير قانونی کند مجازات ميشود. اما هرشهروندی که به موجب قانون احضار يا توقيف شود بايد فوراً اطاعت کند ودرصورت مقاومت مجازات خواهد شد. در قانون جزا، مجازاتهايی را که ضرورت آن دقيقن توضیح داده نشود نبايد وضع شود. هيچ کس را نميتوان مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبل ازوقوع جرم وضع شده وانتشار يافته وحسب قانون به مرحله اجرا درآمده باشد. عطف به ماسبق غیر قانونی است.
- همه ی افراد بيگناه محسوب ميشوند مگرکسی که جرم اوبه ثبوت برسد. بنابراين اگربازداشت کسی ضروری تشخيص داده شود برای جلوگیری از بدنامی شخص متهم، از انتشار عمومی نام فرد پرهیز شده، و از هرگونه فشار به او از طرف قانون/مسئولین که ضروری نباشد جدن جلوگيری شود.
- هيچ کس نبايد به دلیل عقايد خود حتی عقايد دينی مورد تعرض قرارگيرد. تنها زمانی این آزادی محدود می شود که این عقاید در عمل، نظم عمومی را که قانون برقرار کرده است مختل سازند.
- آزادی، آگاهی از افکار وعقايد، از گرانبهاترين حقوق بشراست. بنابرين هريک از افراد کشور ميتوانند هرچه ميخواهند آزادانه بگويند، بنويسند، به چاپ برسانند، مگر درمواردی که قانون محدود کرده باشد. درآن صورت تجاوز از آزادی مزبور مستلزم مسوؤليت و موجب مجازات خواهد بود.
- تضمين حقوق بشر واهالی کشور، وجود قوای امنیتی عمومی را ايجاب ميکند. بنابراين، قوای مزبور برای استفاده عموم مردم سازمان یافته اند نه براه استفاده ی اختصاصی کسانی که رهبری آن قوا به عهده ی آنان سپرده ميشود. برای نگهداری قوای عمومي وبرای تامین هزينه های اداری حکومت، ناچار بايد همه ی مردم سهميه ائی/مالیات بپردازند و بايد سهميه مزبور نیز بين همه افراد کشور به نسبت قدرت مالی آنان توزيع شود. افراد کشور حق دارند شخصن يا بوسيله نماينده گان خود در باره ی ضرورت اخذ مالياتی که وضع شده است تحقيق کرده وآزادانه آنرا بررسی نمايند و در نهایت درصد ومدت آنرا معلوم نمايند.
- جامعه حق دارد که از هر يک از ذيحسابان عمومي، حساب اداره او را مورد سئوال قرار دهد. جامعه ائی که درآن تضمين حقوق تامين نگرديده وتفکيک قوا معلوم نشده باشد دارای هيچ گونه سازمان بنيادی نيست.
- مالکيت حقي است نقض ناشدني ومقدس، بنابراين هيچ کس رانميتوان از آن محروم ساخت، مگروقتي که ضرورت آن توسط قانون مشخص و تعیین شود ولی به شرط آن که غرامت عادلانه و مقدم رعايت شود.
جمع بست و تحلیل

این اعلامیه الهام بخش و پایه گذار اساس حقوقی لیبرال دمکراسی در سراسر جهان است. از نویسندگان عصر روشنگری، استقلال ایالات متحده و قانون اساسی آن الهام گرفته است. علیرغم تاکید روی آزادی و عدالت؛ اعلامیه با توجه به نظریات روسوتصریح می کند که آزادی شهروندان محدود است. افراد تا آن اندازه آزاد هستند که مانع آزادی دیگران نباشند. به این ترتیب آزادی مطلق نه در طبیعت و نه در قانون وجود نداشته و نخواهد داشت. مرز بین آزادی افراد توسط قانون مشخص می شود. همانطوریکه می دانیم در اکثر کشورهای غربی قوانینی به تصویب رسیده که آزادی مطبوعات، بیان و عمل را محدود می کند که بنظر منطقی و درست است. برای مثال بر علیه گروه های فرهنگی و قومی نمی توان مطالبی انتشار داد و یا به آنها توهین کرد. هر نظری که تبلیغ راسیسم باشد و یا بر علیه نژاد و قومی و مذهبی باشد جرم محسوب می شود. همچنین تبلیغ برای ایجاد جنگ نیز ممنوع است.
تنها پدیده ها و رفتاری می توانند غیر قانونی اعلام شود که بر علیه منافع طبیعی/قانونی افراد و یا جامعه باشد. می شود گفت که چهار ماده اول حقوق بشر فرانسه در رابطه با آزادی افراد تنظیم شده بود، لیبرته! مواد بعدی در توضیح و دفاع از اگالیته و یا عدالت اجتماعی شهروندان است. ماده ی پنج در دفاع از حقوق اکثریت و یا جامعه است. همه شهروندان می توانند بصورت فردی و یا توسط نمایندگان خود در تدوین قوانین مشارکت کنند. همه ی افراد بدون در نظر گرفتن تعلقات در برابر قانون یکسان و برابر حقوق هستند. همه ی شهروندان حق استخدام و اشتغال در تمامی مشاغل را دارند. هیچ تبعیضی نمی تواند اعمال شود. در مقابل قانون هیچ کس حق ویژه ائی ندارد.
ماده ی شش و هفت در رابطه پروسه ی دادرسی است. هیچ کسی را نمی توان تحت تعقیب و یا بازداشت قرار دارد مگر بحکم قانون! عملی جرم محسوب می شود که در زمان ارتکاب جرم غیر قانونی باشد. کسی را نمی توان با قوانین عطف به ماسبق مجازات کرد.
بنا به مفاد ماده ی هشت همه ی افراد بی گناه هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. به هیچ کس نمی توان بدون دلیل مشکوک شد.
ماده ی نه در دنباله ماده ی پیشین تصریح می کند که هیچ کسی بدلیل عقاید خود نباید مورد تعقیب قرار گیرد حتی بدلیل داشتن عقاید مذهبی که می تواند مخل نظم عمومی باشد! این ماده انجا که به آزادی انسان و در ضمن محدودیتهای آن اشاره می کند بعدها به گونه ائی کپی شده و در منشور حقوق بشر سازمان ملل منعکس شده است. وقتی به بازیابی/ارزیابی این ماده های می پردازم در مدرن و امروزی بودن آنها حیرت زده می شوم. تو گوئی نزدیک به دو قرن و نیم بدون تغییر گذشته است!
بعد از ماده ی نه و تعدیل آزادیهای بی قید و شرط متوجه یک پراگماتیسم و تفکر رئالیستی در این حقوق می شویم که بسیار اهمیت دارد. کمسیون حقوق بشر ضمن حفظ ایده آلها بر این باور است که ماده های حقوق بشری باید بدنبال آن  باشند که اجرا شوند. ایده آلهای غیر قابل اجرا و شعار گونه بایست کم رنگتر شود. آزادی بی قید و شرط نه وجود دارد و نه وجود خواهد داشت. تبادل افکار و آزادی بیان، عقاید، نوشتار و چاپ می بایست از سوء استفاده ی گروههای مخالف آزادی خفظ شود.
مواد بعدی حقوق بشر فرانسه بیشتر در حق برتری جامعه و حقوق جمعیتها و خلقها تدوین شده است. برای حفاظت از حقوق انسانها و شهروندان نیاز به موسسات اجتماعی است که امنیت مردم را حفظ کند. این سامان از مردم تحت ستم در مقابل قدرتمندان حمایت و حفاظت خواهد کرد و مانع آن خواهد شد که قدرتمندان طبقات ضعیف را تحت ستم قرار دهند.
مادهی 13 و 14 در باره ی نقش مالیتها و دادن/گرفتن مالیات برای سازماندهی یک تشکیلات دولتی مستقل نوشته شده است. این دو ماده شاید مناسبتر بود که در قانون اساسی فرانسه آورده می شد تا حقوق بشر! ماده ی 15 در توضیح وظایف و مسئولیت ماموران/کارمندان در مقابل دولت منتخب مردم است این ماده همچنین به قابل استفاده بودن امکانات دولتی برای همه ی مردم توضیحاتی دارد.
ماده ی هفده به توضیح و دفاع از یک حق عمومی و قدیمی می پردازد. می نویسد: بر طبق این ماده حق مالکیت خصوصی، یک حق مقدس است. تنها زمانی این حق قابل تعدیل است که به نفع جامعه بوده و محدود شدن آن توسط قانون تصریح شده باشد. در صورت صلب این حق از کسی، دولت/جامعه  می بایست حق مالک را جایگزین کند. این حکمی که جامعه ی جهانی را – حدود یک قرن – به دو بلوک بزرگ تقسیم کرد و می کند. همانطوریکه می دانیم این ماده به شکل صریحتر در منشور حقوق بشر سازمان ملل نیز قید و تاکید شده است. بهمین دلیل بود که کشورهای سوسیالیستی موجود در سال 1948 به منشور حقوق بشر رای ممتنع دادند. کشورهای اسلامی (عربستان) معتقد بودند که منشور حقوق بشر سازمان ملل مذهب را محدود می کند.
مثل هر جلسه ی مهم، بزرگ و طولانی نمایندگان مردم در روزهای آخر این مجلس خسته شده بودند و ماده های آخری قدری با شتاب و توام با خستگی تنظیم شد. اما وقتی به کلیت اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه نگاه می کنیم جز با قدردانی و قبول تیزبینی نمایندگان نمی توان نظر دیگری داد. اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه هم دقیق تنظیم شده و هم کلی و جهانشمول است. این دو مورد جزو مواردی است که در منشورهای حقوق بشر مصوب سازمان ملل به شکلی صریح تر و قانونی تر تنظیم شد. 26 آگوست سال 1789 روز بسیار مهمی در تاریخ فرانسه و انسانهای آزاد اندیش است و شاید بجای چهارم جولای که روز حمله به باستیل است 27 آگوست روز استقلال فرانسه در نظر گرفته می شد. البته تعدادی شروع و پایان انقلاب را همان سال می دانند و با توجه به شکست انقلاب و قدرت گرفتن ناپلئون در اواخر همان قرن انقلاب فرانسه را ضد انقلاب به تصرف خود در آورد. مثل همه ی انقلابهای دیگر.
شش هفته بعد از تصویب منشور حقوق بشر خانواده سلطنت/لوئی شانزده مجبور شدند از ورسای به پاریس منتقل شوند. همانجا لوئی شانزده به اطلاع مردم رساند که پرنسیب های تصویب شده در منشور حقوق بشر را قبول کرده و به رسمیت می شناسد.
بعد از این مراحل مجمع ملی نمایندگان فرانسه طی بیانیه هائی رفرمهای جدیدی را که تصویب شده بود به اطلاع مردم رساند. یکی از این رفرم ها ممنوع کردن هر نوع شکنجه بود. حتی برای اعتراف گرفتن از مجرمان/متهمان. لازم به یادآوری است که در یک روسه ی چند ساله و قبل از آن اقدام به شکنجه توسط قوانین محدود شده بود. این یک قدم بسیار بزرگی جهت پاسداری از شرافت انسان و استقلال جسمی و روحی شهروندان بود ولی کافی نبود. هنوز در فرانسه ی (هنگام انقلاب) و بعد از انقلاب اعدام با گیوتین (که به قول گیوتین) رفرم در اعدام بود، چرا که متهم با سرعت و بدون شکنجه جانش گرفته می شد؛ اجرا می شد. حدود 100 سال دیگر لازم بود تا اعدام نیز غیر قانونی اعلام شود.
سوئد هفتم دسامبر 2017

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.