درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راههای تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی هشتم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم - هگل
 
  Professor Ove Bring   از پرفسور اووه برینگ:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

اشکال مختلف حقوق انسانی قبل از منشورهای حقوق بشر!
 آخرین مقاله ی منتشر شده - پاره ی هفتم - اختصاص داشت به بررسی تفکر و حقوق در یونان باستان. من از ادبیات آن دوره و فیلسوفان مشهور چون افلاطون، زنوفن و توکدیدوس کمک گرفته و به بررسی حقوق افراد در آن دوره پرداختم. نوشته، مضمون انتقادی داشت. در نوشتن متن از منابعی بغیر از کتاب استفاده شد و یا از اطلاعات عمومی در نوشتن آن فصل استفاده شد. اینک آخرین تمدن دنیای باستان؛ روم/ایتالیا و تاریخ تکامل حقوق در این خطه که به لحاظ زمانی قبل و دوره ی اوایل مسیحیت را مورد توجه قرار خواهد داد!

ادامه مطلب...

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی هفتم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم (هگل)

Professor Ove Bring از پرفسور اووه برینگ:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

محاکمه ی سقراط (بربریت توده ی مردم) جرم و جزا در یونان باستان

در قسمتهای پیشین به بررسی روابط انسانی در تمدنهای مهم منطقه ی خاورمیانه (تمدنهای بین دو رودخانه دجله و فرات، بابل، آشور، ایران، فلسطین)، سپس هندوستان و در نهایت به حقوق و نگرش جامعه ی چین باستان به روابط انسانی با بررسی نظریات کنفوسیوس پرداختم. در قسمتهای بعدی کتاب آقای برینگ به بررسی شکل گرفتن اولین دموکراسیها در یونان، رم باستان و نظریه های فیلسوفان یونانی در مورد ساختارهای سیاسی و روابط بین جوامع انسانی می پردازد.

ادامه مطلب...

راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی ششم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

20160614
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم (هگل)

Professor Ove Bring از پرفسور اووه برینگ:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

کشور چین نمونه ی گویائی از تغییر و تحولات فرهنگی ادواری است که بدلیل جمعیت، موقعیت و حجم جغرافیائی و قدمت خود کمتر کشوری نظیر آن را پیموده است. اگرچه تحولات فرهنگی جوامع سیاسی و فرهنگی همیشه استثنائی است و هیچکدام شبیه آندیگری نیست! از یک طرف تکامل فرهنگی به تکامل تکنیک و تمدن مادی بسیار گسترده ائی منجر شد و از طرف دیگر تمدن و ساختارهای مادی به ساختارهای اندیشه ی انسانی بعد جدیدی دادند. به صراحت می توان گفت که علیرغم اینکه من در طول چهل سال اخیر تکامل حرکتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین را از نزدیک دنبال نموده ام ولی دانش خود را برای یک جمع بست از شرایط موجود در چین بسیارمحدود و کم می بینم.

ادامه مطلب...

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی پنجم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم (هگل)

   Professor Ove Bring   از پرفسور اووه برینگ:
اقتباس و تالیف: آراز م. فنی

ارزشهای حقوقی و انسانی در شرق باستان
”An initial difficulty in the study of culture and civilizations is that we are not the habit of analyzing cultural patterns; we seldom are even aware of them. It is as though we – or the people of any other society- grow up perceiving the world through glasses with distorting lenses. The things, events, and relationships we assume to be “out there” are in fact filtered through this perceptual screen…to view other people’s ways of life in terms of our own culture glasses is called ethnocentrism.”
(The Anthropological concept of culture, p. 69)

ادامه مطلب...