درباره این بخش: آزادی بیان، اندیشه، احزاب و اجتماعات یکی ازدلایل مهم تکامل کشورهای موسوم به لیبرال دموکراسی در جهان امروز است. تحمل و بردباری در مقابل نظریات مخالف، که در روند تکامل خود بایست به احترام به عقاید دگراندیشان فرا روید؛ زیربنای دموکراسی های امروز را بنا نهاده اند. بی تردید این نوع نگرش بایست در قوانین اساسی و مدنی متبلور شده و در عمل نیز پیاده شود. ما بر این باور نیستیم که آزادی اندیشه و اجتماعات به تنهائی می تواند به ایجاد یک جامعه دموکراتیک ، مرفه و امن فراروید اما بی تردید رکن اساسی تکامل جوامع و افراد خواهد بود. ما امیدواریم که بتوانیم به این تعریف وفادار بمانیم و منعکس کننده ی نظریات گوناگونی که خواهان ایجاد یک کشور آزاد، دموکراتیک (به معنی عمیق کلمه) هستند را فراهم کنیم. در این قسمت نظریات فلسفی، سیاسی و فرهنگی که به بررسی مسایل کلان جامعه می پردازند بازتاب داده خواهد شد. طبق روال کار نشریات مستقل هر نویسنده ائی مسئول افکار ارایه شده خود خواهد بود.


 

راههای تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره ی چهارم)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی یاد گرفته باشیم، این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم (هگل)

Professor Ove Bring : از پرفسور اووه برینگ
اقتباس و تالیف : آراز م. فنی
روابط حقوقی در مصر دوران فراعنه، ایران دوره ی کوروش
در فصل پیشین به بررسی تاریخ تکامل قوم یهود، یهودیت و تفسیری از ده فرمان موسی پرداختم. آنچه که می بایست همزمان انجام می شد بررسی ساختارهای حقوقی، تفکر و اندیشه های موجود در رابطه با جرم و جزا و مقایسه ی احکام قضائی دین یهود با تمدن موجود در مصر بود. اما برای پرهیز از طولانی بودن مطلب، این بررسی به این فصل منتقل شد. در این فصل نگاهی اگر چه سریع به قوانین اداری و کیفری دوره ی فراعنه خواهیم داشت. سپس به ایران باستان فرمانهای کوروش و قوانین موجود در این سرزمین اشاره ائی خواهم داشت.
مصر و قوانین کیفری و اخلاقی در 2000 سال قبل از میلاد:

ادامه مطلب...

بحث نامتقارن- رامین کامران

شکنجه از آن مضامینی است که جز با اکراه نمیتوان به تحلیلش پرداخت. چند سال پیش، به اجبار موقعیت و به دلیل استفادۀ گسترده از شکنجه توسط دولت آمریکا و متحدانش، این کار را کردم و امیدوار بودم که دیگر به آن نپردازم. کوششهایی که از چندی پیش محض توجیه رفتار ساواک با مخالفان حکومت آریامهری انجام میشود و متأسفانه از رواج اخیر این ترتیب عمل از سوی دولتهای دمکراتیک، توان گرفته است، پرداختن دوباره به این مسئله را لازم آورد.

بحث نامتقارن
در بحثهایی که بر سر شکنجه درمیگیرد، شاهد صف بندی مخالفان و توجیه گرانیم، ولی براهین دو طرف کمتر در یک سطح ارائه میگردد و معمولاً به صورتی موازی از کنار یکدیگر میگذرد. مخالفان شکنجه بحث از اصول میکنند و کلاً شکنجه را بر این اساس مردود میشمرند؛ در مقابل، مدافعانش به اصول نمی پردازند و بسیار کم پیش میاید که وارد چنین دعوایی بشوند، در عوض، بحث را به زمینۀ عمل و مثالهای مشخص میکشانند تا به این ترتیب گلیم خود را از آب به در ببرند. حاصل کار غافلگیری مخالفان شکنجه است. اول به این دلیل که به بدیهی بودن سخنشان اعتقاد دارند و عادت ندارند با کسانی طرف بشوند که از چنین اعمال وحشیانه ای دفاع میکنند. دوم اینکه نوع استدلال که اصولی نیست و متمرکز است بر جنبۀ عملی کار، برایشان آشنا نیست. اگر هم کار به انکار شکنجه بکشد که دیگر هیچ...
کل بحث به مسابقه ای شبیه میشود که طی آن دو تیم رقیب قرار است با هم مصاف بدهند، ولی در دو زمین جداگانه بازی میکنند و اگر کنشهایشان با هم تلاقی پیدا کند به این دلیل است که توپ یکی بر حسب اتفاق در زمین دیگری افتاده است. هدف از نگارش مقالۀ حاضر نوعی نقشه برداری از این بحث است.
بحث در بارۀ شکنجه سه معیار و مرجع دارد: اخلاق، حقوق و مصلحت عملی. به ترتیب از نظرشان بگذرانیم.

ادامه مطلب...

راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (3)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
از تاریخ اگر درسی گرفته باشیم، این است که از تاریخ درسی نگرفته ایم (هگل)


Professor Ove Bring  : از پرفسور اووه برینگ

اقتباس و تالیف:  آراز م. فنی
تمدنهای بین النهرین و شکل گرفتن مجازات دولتی و تنظیم روابط حقوق بین اقشار گوناگون اجتماعی در فلسطین/اسرائیل
گشایش فصل:
تکنیک مدرن اعجاز می کند. با استفاده از د. ان آ. می شود رد انسانها و خویشاوند بودن افراد را تا صدها قرن پیش، ردیابی کرد. با بررسی دست ساخته ها و آثار باقیمانده مادی، می توان قدمت ابزار و یا ساختمانها را پیش بینی کرد. ولی متاسفانه هنوز بازآفرینی و آنالیز زندگی مردم، روابط خانوادگی، ساختارهای فرهنگی/سیاسی، سیاستهای حکمروانان دوران باستان، افکار و اندیشه های آنها با توجه به فقر اسناد و مدارک موجود بسیار سخت است. حتی در صورت وجود سندها و مدارک کافی گروههای پژوهشی و یا محققین در تاویل و تحلیل این اسناد اختلاف نظر دارند.

ادامه مطلب...

راه تکامل نظریه های حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (2)

De mänskliga rättigheternas väg, genom histoien och litteraturen

از تاریخ اگر درسی گرفته باشیم،  این است که درسی از تاریخ نگرفته ایم (هگل)

Professor Ove Bring   از پرفسور اووه برینگ:

اقتباس، تالیف و پژوهش : آراز م. فنی

تمدنهای بین النهرین و شکل گرفتن مجازات دولتی و تنظیم روابط حقوقی مردم

در فصل دوم کتاب آقای برینگ به معرفی حقوق شهروندان/مردم در تمدنهای بین النهرین و دوره ی فرانروائی حامورابی پادشاه بابل و تمدنهای بعدی یعنی حکومتهای آشوریها، هخامنشیان – کوروش – یهودیها، تمدن مصر و ...می پردازد. در این بررسی برینگ می نویسد که قوانین دوره ی حامورابی و پاره ای از احکام دین یهودی که با 10 فرمان موسی شروع شده و نیزسنگنوشته/لوحه ی باقی مانده از کوروش بعنوان مترقی ترین احکام حقوق آن دوره یاد می کند. رگه هائی از حقوق تجارت، مالکیت و حقوق مدنی را در میان احکام ظالمانه می شود پیدا کرد. آنچه که مسلم است مطالعه ی مجازات و حقوق کیفری باقیمانده از این دوره بطور مشخص بر دوام و ادامه ی چنین مجازاتهائی در قوانین امروز دلالت دارند.

ادامه مطلب...