درباره این بخش: روابط بین الملل در طول 40 سال اخیر در عمل و در تئوری تغییرات بسیار عمیق و گسترده ایی را پشت سر گذاشته است. جهان از یک سیستم دو قطبی، که در یک قطب آن بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی قرار داشتند و در قطب دیگر کشورهای سرمایه داری موسوم به دنیای آزاد، به یک نظام خاص دیگری تبدیل گشت که هارت و نگری از آن بعنوان امپراطوری یاد کردند. عبور به دوران (امپراطوری) در حالی روی داد که سیستمهای مستقل سیاسی جوامع مدرن، که با ایجاد دولت های ملی در اروپای غربی شروع شده بود در حال افول بود/است. بر خلاف سامان امپریالیستی، مدل امپراطوری احتیاجی به اشغال سرزمین های جدید، ایجاد مراکز قدرت به نام کشور که به مرزهای جغرافیائی مشخص بسته باشد، نیست.امپراطوری جهانی جدید یک سامان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که سیستم سیاسی و جغرافیائی غیر متمرکز آن قدم به قدم همه ی حوزه های اجتماعی را در درون مرزهای باز و گسترده ی خود جذب می کند. این امپراطوری هویت های پیوندی، ساختارهای منعطف و واحد های کثیر اجتماعی را در سامانی که قابلیت گرفتن فرم های جدید در سیستم های شبکه ای تصمیم گیری می توان توضیح داد، دارد. علیرغم تضادهای درونی تا کنون موفق به اداره ی آن شده است. رنگهای گوناگون ملی (بخوان فرهنگهای گوناگون ملی) موجود در نقشه های امپریالیستی سابق؛ در رنگین کمان سامان امپراطوری جدید در هم ادغام شده است.پژوهشگران دیگری هستند که پیش بینی می کردند/ می کنند که فراروئی از نظام دوقطبی به نظام یک قطبی و یا امپراطوری غیر متمرکز میسر نیست بلکه ما شاهد شکل گرفتن چند قطب مهم در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی خواهیم بود. مدل این قطببندیهای جدید اتحادیه ی اروپا خواهد بود.صد البته هستند کسانی که معتقد هستند که سیاست بین الملی با یک سیستم مشخص اداره می شود. هدایت آن هرمی است و در راس هرم ایالات متحده قرار دارد. پژوهشگران دیگری هستند که از تسلط سیستم آنارشی قدرت صحبت می کنند. این به معنی این است که سیستم هرمی نیست و مرکزیتی نیز برای اداره ی جهان وجود ندارد. هر کشوری مستقل است و سیاستهای مستقلی را دنبال می کند.
درک این که سیستم/سیستمهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان چگونه عمل می کنند برای همه بخصوص برای دانشجویان روابط بین الملل و علوم اجتماعی و همچنین کنشگران مدنی/حقوق بشر ضروری است. بدون آگاهی از روابط بین الملل و قدرتهای موجود، حرکتهای ما عکس العملی خواهد بود و می شود گفت که چون کورها و یا کسانی عمل خواهیم کرد که فاقد چشم انداز کنشی هستند. من امیدوارم که همکاران ما در این نشریه و سایر کنشگران و پژوهشگران که امکان همکاری در این عرصه ها را دارند بتوانیم به بررسی و در عین حال ارایه ی تحلیلهای مشخص از ساختار قدرت در جهان و سایر موسسات کشوری را داشته باشیم.
طبیعی است که نویسندگان و پژوهشگران مسئول نوشته های خود هستند و جوابگوی سئوالات احتمالی که به نوشته های آنها پیش خواهد آمد. لوگوی ما آزادی و مسئولیت خواهد بود. ما به وجود و حضور سه پروسه ی تاریخی و حرکت اجتماعی که هر کدام نماینده ی سه موسسه ی اجتماعی ملی، منطقه ای و جهانی هستند باور داریم. موسسه ی اول به پدیده ی دولت و تکامل روابط دولت در عرصه های جهانی را در بر می گیرد. آنچه که در این ورودی بارز هست و می توان روی آن تاکید کرد نقش دولت های قوی و پیمان های منطقه ای در تغییر و تحولات بین المللی خواهد بود. در حوزه ی دوم به رشد، توسعه و قدرت سازمانهای اقتصادی و نقش تجارت در روابط بین الملل مورد توجه خواهد بود. هدف این است که به صورت خرد و یا کلان ظرفیت شرکت های فراملیتی، تاثیر آنها در تصامیم سیاسی و همچنین نقش اقتصاد روی افراد و جامعه ی مدنی مورد توجه قرار گیرد. بررسی تئوریهایی که به میانکنش تکامل و حرکت این موسسه می پردازند سختیهای خود را دارد ولی محتوای دیگری به مطالعات ما خواهد داد! حوزه مطالعاتی بعدی به آنالیز و نقش نهادهای اجتماعی و موسسات مردمی/مدنی ، اشکال گوناگون مقاومت و مبارزه ی این نهادها، تغییر ساختارهای درونی آنها و همکاری و یا مقابله آنها با سیاستهای غیر دموکراتیک دولتها و شرکتها را مد نظر خواهد داشت. بررسی نظریات و تئوری های مطرح شده در این عرصه ها نیز به طریق اولی مورد مطالعه خواهد بود.


 

بحران های هویت و هویت بحرانها، قومیت در مقابل ناسیونالیسم

عصر بحرانها
بحران های هویت و هویت بحرانها، قومیت در مقابل ناسیونالیسم

آراز. م. فنی

در مقابل این سئوال که هویت قومی بر کدامین ملاکها و شاخص ها استوارمی باشد، جوابهای گوناگون می شود داد که مبتنی است به پایگاه/خاستگاه اجتماعی پژوهشگران و اینکه انگیزه ی بررسی کدام بوده و احتمالن،  کدام مرجع آن سفارش داده است. باید تاکید کرد که یکی از دلایل پیچیده گی و گنگ بودن درک مفهوم قومیت تداخل این مفهوم با گفتمان هائی چون مذهب، طبقه، نژاد، زبان و و رابطه ی آن با منطقه ی جغرافیائی هست.

چهارشنبه  ٨ اسفند ۱٣٨۶ -  ۲۷ فوريه ۲۰۰٨

"عبور به دوران (امپراطوری) در حالی اتفاق می افتد که سیستم مستقل سیاسی جوامع مدرن، که با ایجاد دولت های ملی در منطقه ی اروپا شروع شده بود در حال افول است. بر خلاف سامان امپریالیستی، مدل امپراطوری احتیاجی به اشغال سرزمین های جدید، ایجاد مراکز قدرت به نام کشور که استوار بود به مرزهای جغرافیائی مشخص که به نوبه ی خود با کشیدن مرزهای سیاسی مشخص و دیوار های بلند همراه است، ندارد. امپراطوری جدید یک سامان سیاسی اقتصادی و فرهنگی است که سیستم سیاسی و جغرافیائی غیر متمرکز آن قدم به قدم همه ی حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در درون مرزهای باز و گسترده ی خود جذب می کند. این امپراطوری هویت های پیوندی، ساختار های منعطف و واحد های کثیر اجتماعی را توسط سامانی که قابلیت گرفتن فرم های جدید در سیستم های شبکه ای و زنجیره های مختلف تصمیم گیری را دارد، به راحتی اداره می کند. رنگهای گوناگون ملی (بخوان فرهنگهای گوناگون ملی، مترجم) موجود در نقشه های امپریالیستی سابق؛ در رنگین کمان سامان امپراطوری جدید در هم ادغام شده است"

ادامه مطلب...